Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzcianne za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzcianne

 

1. Podstawa prawa, cel i zakres analizy stanu gospodarki komunalnej.

Utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z dnia 3 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) dalej jako „ustawa” gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Niniejszy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzcianne w 2015 roku.

Zgodnie art. 9tb ust. 1 ustawy analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi powinna zawierać informacje o:

1. możliwościach przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

2. potrzebach inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

3. kosztach poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

4. liczbie mieszkańców,

5. liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12,

6. ilościach odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

7. ilościach zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

2. System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzcianne do 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Odpady Komunalne z terenu Gminy Trzcianne w 2015 roku odbierane były przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania „MPO” z siedzibą w Białymstoku  przy ulicy 42 Pułku Piechoty  48. Przedsiębiorstwo wpisane jest do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianne. Firma „MPO” w przedmiotowym roku świadczyła usługi na podstawie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez gminę w 2014 roku.

Odpady Komunalne z terenu Gminy Trzcianne w 2015 roku zagospodarowanie były w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce, którego operatorem jest BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144.

Odpady komunalne z terenu Trzcianne odbierane były w systemie workowym oraz w systemie pojemnikowym.

W systemie pojemnikowym odbierane były odpady komunalne zmieszane. Natomiast w systemie workowym odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, tj.: szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne oraz odpady zielone.

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbieranych w sposób selektywny następował raz w miesiącu.

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W celu realizacji zadań własnych z zakresu utrzymania czystości i porządku gminy zobowiązane są tworzyć na własnym terenie punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Na terenie Gminy Trzcianne nie funkcjonuje stacjonarny PSZOK z powodu wysokich kosztów utworzenia i jego prowadzenia. Odpady takie jak zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony były odbierane w ramach organizowanej  zbiórki. Przeterminowane leki były odbierane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mońkach, Oddział Trzcianne przy ulicy. Wojska Polskiego 11.

Zużyte baterie byly odbierane w Urzędzie Gminy Trzcianne przy ulicy Wojska Polskiego 10.

4. Źródło powstawiania odpadów komunalnych.    

W ustawie o odpadach, odpady komunalne zostały zdefiniowane jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Ustawodawca dodaje ponad to, że zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeśli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. Wobec powyższego źródłami powstania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury i użyteczności publicznej (szkoły, obiekty administracji i służb publicznych, obiekty kultu religijnego, obiekty obsługi komunikacji, obiekty sportowe i rekreacyjne, hotele, obiekty handlowe i gastronomiczne). Do odpadów komunalnych zaliczają się również odpady socjalno-bytowe z obiektów usługowych i przemysłowych.

Na terenie Gminy Trzcianne systemem zagospodarowania odpadów komunalnych objęto nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

4. Dane dotyczące mieszkańców i deklaracji.

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Trzcianne na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 4593.

Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych 2015 roku wynosiła 914.

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust.1, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na terenie Gminy Trzcianne do końca 2015 roku nie odnotowano konieczności wydania przez Wójta Gminy Trzcianne decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy.

6. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Trzcianne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

a) Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Trzcianne nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.

Zebrane z terenu Gminy Trzcianne niesegregowane odpady zmieszane, zostały przetransportowane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) wskazanej w Regionalnym Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego dla Regionu

Północnego.

Instalacją wskazaną w wspomnianym planie jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, Koszarówka 65, 19-200 Grajewo

Zebrane z terenu Gminy Trzcianne odpady zebrane selektywnie zostały przekazanie do Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym, którego operatorem jest BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły.

Pozostałe odpady komunalne z terenu Gminy Trzcianne zostały zagospodarowane w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami określoną w Dyrektywie Ramowej w sprawie odpadów 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.

b) Potrzeby inwestycyjne związane z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W roku 2015 na terenie Gminy Trzcianne nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

7. Ilość odpadów wytworzona na terenie  Gminy Trzcianne.

W roku 2015 z nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzcianne odebrano łącznie 585,008 Mg odpadów komunalnych.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 – 551,58 Mg

Szkło 20 01 02 – 8,64 Mg

Tworzywa sztuczne 20 01 39 – 3,88 Mg

Papier i tektura 20 01 01 – 0,26 Mg

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 – 13,90 Mg

Zużyte opony 16 01 03 – 6,68 Mg

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35; 20 01 36 – 0,06 Mg

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 0,008 Mg

W 2015 r. w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) uzyskano następujące frakcje surowców wtórnych (nieruchomosci zamieszkałe i niezamieszkałe) : 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 6,28 Mg

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  7,59 Mg

15 01 04 Opakowania z metali  3,77 Mg

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe  0,43 Mg

15 01 07 Opakowania ze szkła   15,29 Mg

Osiągnięty przez Gminę Trzcianne poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 roku wyniósł w 25,74 %.

7. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015 r. wyniósł 8,98%.

8. Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Łączna masa selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych z terenu Gminy Trzcianne w 2015 roku wyniosła 0,26Mg i zostały zagospodarowane przez BIOM Sp. z o.o. Dolistowo Stare I 144 19-124 Jaświły w procesie R3- recykling materiałowy.

9. Koszty obsługi systemu w 2015 r.

Na koszt obsługi systemu wchodzą koszty poniesione przez Gminę Trzcianne w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz koszty administracyjne.

Usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzcianne realizowana przez  „MPO” Białystok -  114 968,16 zł  

Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzcianne realizowana przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce, którego operatorem jest BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144 – 194 031,84 zł

Koszty administracyjne funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (program do ewidencji deklaracji i księgowania, koszty osobowe, koszty biurowe) – 37 200,92 zł

10. Podsumowanie

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Trzcianne  za 2015 rok na celu weryfikację możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Sporządził:     

Rafał Malinowski
Młodszy referent ds. rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zatwierdził:

Marek Krzysztof Szydłowski
Wójt Gminy Trzcianne

 

Metryka strony

Udostępniający: Marek Krzysztof Szydłowski - Wójt Gminy Trzcianne

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Malinowski

Wprowadzający: Rafał Malinowski

Data wprowadzenia: 2016-04-28

Data modyfikacji: 2016-04-28

Opublikował: Rafał Malinowski

Data publikacji: 2016-04-28