Według stanu na dzień 31-12-2017r.

Informacja
o stanie mienia komunalnego

 Gmina Trzcianne posiada 576,5346 ha gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najwięcej przypada na tereny komunikacyjne – 483,00 ha (z tego 187,5 km dróg gminnych i 1 036,5 km dróg dojazdowych do pól i łąk), grunty orne – 30,52 ha, łąki trwałe – 8,30 ha, pastwiska trwałe – 11,19 ha, grunty rolne zabudowane – 0,15 ha, rowy – 0,44 ha, lasy – 6,068 ha, tereny mieszkalne – 1,00 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,26 ha, tereny rekreacyjno wypoczynkowe – 7,77 ha, nieużytki – 25,83 ha, grunty budowlane – 0,2146 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,37 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów będących własnością komunalną w 2017 r. wydzierżawionych było 10,61 ha oraz w wieczystym użytkowaniu znajdowało się 0,9557 ha gruntów. Z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych osiągnięto w 2017 r. dochód w wysokości 5719,04 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 2 193,33 zł. Za wydzierżawione grunty pod maszt telefonii komórkowej Orange S.A. – 17 712,00 zł, dla Polkomtel S.A. – 18 778,32 zł.

Gmina posiada budynek wolno stojący, dwukondygnacyjny w którym znajdują się 2 mieszkania na piętrze. Jedno mieszkanie jest wynajęte, natomiast w drugim znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na parterze budynku znajdują się lokale użytkowe, w których mają siedziby: apteka, Urząd Pocztowy, Punkt Socjoterapeutyczny oraz Biuro Obsługi Programu 500+. Gmina posiada również budynek dwukondygnacyjny pod adresem Zubole 99. Ogólna liczba lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy wynosi 10 i jedno w bloku wielorodzinnym przy ulicy Nowej w Trzciannem.

Gmina posiada 2 budynki remiz strażackich w których znajdują się również świetlice wiejskie tj. we wsiach: Chojnowo i Wyszowate i jeden garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem. Oprócz tego Gmina Trzcianne posiada Świetlice Wiejskie w Niewiarowie i w Szorcach.

Za wynajmowane lokale użytkowe w budynkach komunalnych w 2017 r. uzyskano dochody z tytułu czynszów w wysokości 14 392,80 zł. i za czynsze z lokali mieszkalnych w wysokości 18 740,25 zł. 

W skład mienia gminnego wchodzą 4 budynki szkół (w tym 2 przekazane w trwały zarząd dla Stowarzyszenia Edukatora w Łomży, tj. w Starych Bajkach i Brzezinach), budynki Zespołu Szkół w Trzciannem oraz hala sportowa przy Zespole Szkół w Trzciannem, w których mieści się Gminna Biblioteka Publiczna. W budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi znajdują się 3 mieszkania, które są obecnie wynajmowane. 

 Gmina Trzcianne posiada oczyszczalnię ścieków o przepustowości 140 m3 na dobę wraz z siecią kanalizacyjną o długości 23,2 km w następujących miejscowościach: Trzcianne, Zucielec, Zubole, Nowa Wieś, Szorce, Krynica.  Powierzchnia gruntów zajętych pod gminną oczyszczalnię wynosi 2,01 ha. 

Na terenie Gminy Trzcianne są zlokalizowane 3 ujęcia wody wraz ze stacjami uzdatniania w następujących miejscowościach: Trzcianne, Laskowiec, Zajki. Stacja w Zajkach obecnie jest nieczynna.  Długość sieci wodociągowej wynosi 92,5 km Od 1 stycznia 2014 r. sieć wodociągowa wraz ze studniami poboru i uzdatnia wody przeszła w zarząd Gminy Trzcianne.

Ze środków transportowych Gmina posiada 2 autobusy, którymi dowożone są dzieci do Szkoły Podstawowej w Trzciannem, 3 ciągniki rolnicze, koparko-ładowarkę JCB3CX i 3 przyczepy ciągnikowe, którymi wykonywane są naprawy bieżące dróg gminnych, a także są wykonywane inne niezbędne prace. Traktorami i koparko-ładowarką wykonywane jest również odśnieżanie dróg w okresie zimowym na terenie gminy. Gmina posiada rozsiewacz do piasku z solą oraz 3 samochody pożarnicze marki Star. Gmina posiada samochód marki Volkswagen Transporter do przewozu ludzi i towarów.

 

Sporządził według stanu na dzień 31-12-2017 r.

Krzysztof Sulima

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Trzcianne

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sulima - Inspektor

Data wytworzenia: 2018-02-07

Wprowadzający: Rafał Kulesza

Data modyfikacji: 2018-02-07

Opublikował: Rafał Kulesza

Data publikacji: 2018-02-07