Konsultacje społeczne opracowania projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów, w oparciu o które nie wydaje się zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZCIANNE
Z DNIA 27 MARCA 2017 roku

w sprawie określenia kryteriów, w oparciu o które nie wydaje się zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

            Na podstawie art. 83f ust. 1b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów, w oparciu o które nie wydaje się zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

            Projekt uchwały Rady Gminy Trzcianne w sprawie określenia kryteriów, w oparciu o które nie wydaje się zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów został wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, pokój nr 13 na okres 21 dni, tj. od dnia 27 marca 2017 roku do dnia 18 kwietnia 2017 roku. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w godzinach pracy Urzędu Gminy Trzcianne tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30.

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzcianne (http://bip.ug.trzcianne.wrotapodlasia.pl).

Możliwość składania uwag i wniosków :

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opracowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 27.03.2017 r. do dnia 18.04.2017 r. w jednej z następujących form:

  • w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres: Urząd Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres e-mail: trzcianne@trzcianne.pl bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym;
  • bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30, pokój nr 13.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 42 powołanej ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:

1) rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski;

2) dołączy do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Trzcianne

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Krzysztof Szydłowski - Wójt Gminy Trzcianne

Wprowadzający: Rafał Kulesza

Data modyfikacji: 2017-03-27

Opublikował: Rafał Kulesza

Data publikacji: 2017-03-27